BİRİNCİ BÖLÜM

Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı

Adı ve Merkezi

Madde 1   Derneğin Adı: “Din Felsefesi Derneği”dir.

                 Derneğin Merkezi: İstanbul’dadır. Şubesi yoktur.

 

Derneğin Amacı 

Madde 2   Türkiye’de Din Felsefesi araştırmalarının güçlenmesine, din felsefesi eğitim ve öğretiminin geliştirilmesine katkıda bulunmak, din felsefesi ile diğer felsefi alanlarda ve ilgili din bilimleri alanlarında çalışanlar arasında işbirliğini destekleyerek çok-disiplinli çalışmaları teşvik etmek, din felsefesi ile ilgili çalışmaların nitelik olarak gelişmesine ve zenginleşmesine ortam hazırlamak.

 

Çalışma Konuları, Çalışma Biçimleri ve Faaliyet Biçimi

 1. Din felsefesi ile ilgili akademik ve popüler seviyede çalışmalar planlar, gerçekleştirir, ve yapılan çalışmalara destek sağlar, bu çalışmaların geliştirilmesini ve yayılmasını temin eder,
 2. Din felsefesi alanında ve ilgili din bilimlerinde işbirliğiyle yapılan çalışmaların sonuçlarını, kitap, dergi, web sitesi ve benzeri yayınlar yoluyla duyurur,
 3. Din felsefesi ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili olan ulusal ve uluslararası çalışmaları izleyerek sonuçlarından yararlanılmasını sağlar,
 4. Din felsefesi sahasında çalışanlar arasında eşgüdüm ve yardımlaşmayı kolaylaştıracak kaynak temin eder ve bilgi merkezi kurar,
 5. Felsefî bir temele dayanma gerekliliği duyulan plânlamalar için raporlar hazırlar,
 6. Din felsefesi ile ilgili konularda konuşma, konferans, seminer, sempozyum ve benzer türde ulusal ve uluslararası toplantı ve çalışmalar düzenler, bu tür çalışmalara katılır,
 7. Din felsefesi araştırmacılarının yetişmesi için gerekli çabalara girişir, imkanlar sağlar, yarışmalar düzenler, başarılı görülen çalışmaları ödüllendirir,
 8. Derneğin amacı çerçevesinde uluslararası dernek veya kuruluşlara üye olur ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapar veya yardımlaşır, uzmanlar ve konuklar çağırır, temsilciler gönderir,
 9. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sosyal ve kültürel tesisler kurar ve bunları tefriş eder,
 10. Üyeleri arasındaki ilişkinin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için yemekli toplantılar, etkinlikler vb. düzenler,
 11. Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul-gayrimenkul, demirbaşlar satın alabilir,
 12. Sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak amacıyla her türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder,
 13. Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi ve ticari işletmeler kurar ve işletir,
 14. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurabilir,
 15. Gerekli izin alınarak, derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurabilir,
 16. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alır ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunur,
 17. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür,
 18. Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açar,
 19. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturur.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik Koşulları, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri ile Üyeliğin Sona Ermesi

Kurumun Üyeleri

Madde 3  Fiil ehliyetine sahip, dernek üyeliği yasaklanmamış gerçek kişiler ile tüzel kişiler üye olma hakkına sahiptir. Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir. Ayrıca fiili veya karşılıksız olarak derneğe hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere, yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir.

Derneğin iki tür üyesi vardır:

Asıl üye

Onursal üye

 

ASIL ÜYELİK:

Derneğe asıl üye olabilmek için:

Medenî hakları kullanma yeterliliğine sahip ve 18 yaşını bitirmiş olmak,

Türk Ceza Kanunu uyarınca kamu haklarından yasaklanmış ve hacır olmamak,

Ağır hapis cezasına, taksirli suçlar dışında beş yıldan çok hapis cezasına, yüz kızartıcı ya da Dernekler Kanununun kurulmasını yasakladığı dernekleri kurmak ve yönetmek suçlarıyla adı geçen Kanuna aykırı eylemleri işlemek suçlarından birinden kesin biçimde hüküm giymemiş olmak,

Din Felsefesi alanında araştırma ya da başka alanlarda felsefî bir temele dayanan araştırma yapmak, yayın sahibi olmak,  

Dernek tüzüğünü benimsediğini ve genel kurul toplantısında belirlenen yıllık ödentiyi ödeyeceğini bildirerek iki üyenin önerisini taşıyan dilekçe ile derneğe başvurmak.

Yönetim Kurulunun kararıyla üyeliğe kabul edilmek gerekir.

Dernekler Kanununun 16. maddesiyle üyelikleri müsaadeye bağlı tutulanların bu müsaadeyi başvurularına eklemeleri zorunludur. Türk vatandaşı olmayanların ayrıca ikamet belgelerini de vermeleri gerekir. Onursal üye olacak yabancı uyruklular için ikamet belgesi aranmaz. Yabancı uyrukluların üyelikleri on gün içinde yazıyla Valiliğe bildirilir.

Derneğin Yönetim Kurulu bir başvuranı üyeliğe kabul edip etmemekte serbesttir. Ancak, başvuruyu olumlu ya da olumsuz otuz gün içinde karara bağlamak ve sonucu dilekçe sahibine yazıyla bildirmek zorundadır.

 

ONURSAL ÜYELİK:

Kuruma onursal üye olabilmek için:

Din felsefinin disiplinler arası çalışma yapacağı diğer konularda ulusal ya da uluslararası alanda çalışma ve çabalarıyla tanınmış bulunmak,

Kuruma önemli yardımları geçmiş, çalışmalarına katkıda bulunmuş olmak,

Yönetim Kurulu ya da Genel Kurul tarafından kabul edilmek.

Onursal üyeler genel kurula katılıp söz alabilirlerse de oy hakları yoktur. Ödenti vermek isteklerine bağlıdır.

 

Üyelikten Çıkma

Madde 4  Ayrılma isteğini yazıyla bildirmiş olan üyeler, dernek üyeliğinden çıkmış olurlar. Ayrılma tarihine kadar olan ödentilerden sorumludurlar. Ayrılanların tekrar üyeliğe başvurmalarında Tüzüğün üçüncü maddesi yeniden göz önünde tutulur.

 

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5  Aşağıdaki durumların varlığında Yönetim Kurulu kararıyla üyelik kaydı silinir:

Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir:

Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Yönetim Kurulu karar alıncaya kadar çıkarılması istenen üyenin Kurum çalışmalarına, organların toplantılarına katılmasını geçici olarak yasaklayabilir. Yönetim Kurulu kararına karşı üyenin ilk toplanacak Genel Kurula yazıyla itiraz hakkı vardır. Genel Kurul bu durumda konuyu gündeme alıp görüşmek (isterse üyeyi dinlemek kararı da verebilir) zorundadır. Genel Kurulun kararı kesindir.

 

Üyelerin Hakları

Madde 6  Her üyenin, dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma, genel kurulda bir oy kullanma hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

 

Üyelerin Yükümlülükleri

Madde 7  Üyelerin yükümlülükleri şunlardır:

Ödenti Verme Borcu: Üyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat borcu yapılacak genel kurul toplantılarında belirlenir.

Diğer Yükümlülükler: Üyeler, dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

BÖLÜM III

Derneğin Organları, Kuruluşları Yetki ve Görevleri

Dernek Organları

Madde 8  Derneğin organları şunlardır:

Genel Kurul,

Yönetim Kurulu,

Denetleme Kurulu,

 

GENEL KURUL

Madde 9  Genel Kurul, Kurumun en yetkili ve en üst organı olup asıl üyelerden oluşur ve azami üç yılda bir İstanbul’da toplanır.

 

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçe ulaştığında da şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

 

Genel kurul;

Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Eylül ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

ÇAĞRI USULÜ

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

TOPLANTI USULÜ

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından, mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 10  Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır:  

1.Dernek organlarının seçilmesi,

2.Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3.Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4.Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5.Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6.Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7.Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8.Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9.Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10.Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

11.Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta  yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12.Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

13.Derneğin vakıf kurması,

14.Derneğin fesih edilmesi,

15.Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,

16.Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17.Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

 

YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, YETKİ ve GÖREVLERİ

Madde 11  Yönetim Kurulu, Genel Kurulca üyeler arasında gizli oyla seçilen 5 asıl, 5 yedek üyeden oluşur. Asıl üyelikte boşalma sırasında oy sırasına göre yedek üye göreve çağrılır. Oylarda eşitlik durumunda ad çekilir.

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

 1. Kurum Başkanını seçmek, Kurumu temsil etmek ya da bu hususta birine, birkaçına yetki vermek, Kuruma vekil tutulmasını kararlaştırmak,
 2. Üyeliğe almaya karar vermek, üyelikten çıkarılmaya karar vermek,
 3. Kurumun gelir ve giderlerine ilişkin işlemleri yapmak, gelecek çalışma dönemi bütçe tasarısını hazırlayıp genel kurula sunmak, genel kurulca belli edilen ödentileri toplamak,
 4. Genel Kurula sunulacak çalışma raporunu, çalışma programlarını hazırlamak, genel kurul kararlarını yerine getirmek Genel Kurulu toplantıya çağırmak, Denetleme Kurulu kararlarını uygulamak, bu organların çalışmaları için gerekli koşulları hazırlayıp yardımcı olmak,
 5. Yükümlülük altına girmek, yayınlanacak eser ve yapılacak araştırmalarla çalışmaları denetlemek, tüzel kişilik ilişkilerini sağlamak, gerekli kuruluşları ve düzenlemeleri gerçekleştirmek,
 6. Kurum bütçesinde bölümler ve maddeler arasında aktarma yapmak, yeni bölüm ve maddeleri açmak, gelirleri kabul edip, giderleri onaylamak,
 7. Kurum yazmanını ve saymanını seçmek, Kurum görevlilerini almak, çıkarmak, bütçeye göre ücretlerini saptamak,
 8. Genel Kurulda ve Yönetim Kurulunda alınan önemli kararları üyelere duyurmak,
 9. Dernek Tüzüğünün ve ilgili kanunların verdiği görevleri yerine getirmek, yetkileri kullanmak.

 

Yönetim Kurulu en az iki ayda bir salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğuyla karar verir. Oylarda eşitlik durumunda Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk kazanmış sayılır. Yönetim Kurulundaki boşalmaların doldurulamaması ve Kurulun dağılması durumunda Dernekler Kanununun 28. maddesi uygulanır.

 

GÖREV BÖLÜMÜ

MADDE 12  Yönetim Kurulu, ilk toplantısında gizli oyla ve salt çoğunluğun oyuyla Kurum Başkanını, Kurum Yazmanını ve Kurum Saymanını seçer.

BAŞKAN, Kurumu temsil eder, tüm resmî ve özel kurum ve kuruluşlarla kurullarda ve yargı organlarında Kurum adına yer alır ya da yerine vekil atayabilir. Kurum çalışmalarının yasalara ve tüzük kurallarına göre uygunlukla yürümesini sağlar, çalışmaları gözetler ve yönetir. Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder. Merkez yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.

Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.

Derneğin yılsonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.

Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.

Derneğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Derneğin temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Merkez ve şube görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar.

Mevzuatta dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

YAZMAN, Kurumun ve Yönetim Kurulunun yazı işleriyle özellikle iç yönetiminden sorumludur. Defter ve kayıtların tutulmasıyla görevlilerin çalışmasından işlemlerin sonuçlanmasına değin durumların yönlendiricisidir.

SAYMAN, Kurumun gelir ve gider işlemlerinden önde gelen sorumludur. Bunların işlenmesinde, Bütçe tasarısının hazırlanmasında, taşınır ve taşınmaz malların korunup geliştirilmesinde başlıca görevi yapar, kayıtları tutar ya da tutturur. Hesap raporunu hazırlar. Akçalı işlerin Yönetim Kurulu temsilcisidir.

 

DENETLEME KURULU

Madde 13  Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen 3 asıl, 3 yedek üyeden oluşur. Yılda en az iki kez Kurum hesaplarını denetleyerek, sonuçlarını Yönetim Kuruluna bildirerek iki yıllık çalışma dönemi sonunda raporunu Genel Kurula sunar. Zorunlu durumlarda Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağırılmasına karar alabilir. Kurul, üyelerinden birini Başkan seçer.

 

SEÇİM SONUÇLARININ YÖNETİME BİLDİRİLMESİ

Madde 14  Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde Kurum Başkanı tarafından; Yönetim, Denetleme Kurullarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve konutları Valiliğe yazı ile bildirilir.

Madde 15  Kurumun amacının gerçekleştirilmesi için, gerekli görüldüğü hallerde Yönetim Kurulu çeşitli kollar ve komiteler kurabilir, kaldırabilir. Bunların çalışmalarını yönlendirecek yönetmelik ve yönergeler Yönetim Kurulunca hazırlanır.

BÖLÜM IV

Kurumun Gelirleri

Kurum Gelirleri

Madde 16  Kurumun Gelir Kaynakları:

Üyelerin Genel Kurulca saptanan ya da saptanması belli sınırlar içinde Yönetim Kuruluna bırakılan giriş ödentileriyle aylık ödentileri,

Kurum tarafından düzenlenen çalışmalardan sağlanan gelirler,

Kurum mallarından sağlanan gelirler,

Bağış ve yardımlar, ayrıca 2860 Sayılı Kanuna uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

Yayın, sanat, kültür, eğlence ve spor gösterileriyle çalışmalarından sağlanan gelirler, bilimsel toplantı ve tüzüğe uygun çalışmaların gelirleri, ilgili makamların izniyle sağlanan iç ve dış kaynaklı öbür gelirlerdir.

Kuruma yapılacak yardımlarda Dernekler Kanununun 61. maddesi, Gelir ve giderlerde uygulanacak yöntemde de anılan Kanunun 63. maddesi gözetilir.

Kurumun taşınmaz mal edinmesi ancak Dernekler Kanununun 64. maddesine uyularak gerçekleşir.

Yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin en az % 80i tüzükte öngörülen amaçlara ayrılır ve harcanır.

Diğer gelirler.

Defter ve Kayıtlar

Madde 17  Kurum aşağıdaki defter ve kayıtları tutar, dosyaları düzenler:

Üye kayıt defteri,

Karar defteri (Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu için ayrı ayrı),

Gelen ve giden yazılar defterleri,

Gelir ve gider defterleri,

Bütçe, kesin hesap ve bilânço defteri,

Demirbaş defteri,

Bunlar dışında, uygun görülen defterler ve kayıtlar tutulabilir. Bu defterlerin belgelerine ilişkin dosyalar düzenlenir.

 

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 18  Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

 

Gelir ve Gider ile Borçlanmada Usul*

Madde 19  Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Derneğin İç Denetimi

Madde 20  Dernekte Genel kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurlu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

    Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Derneğin Feshi ve Tasfiye

Madde 21  Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. Ancak, feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Fesih halinde derneğin tüm mal, para ve hakları, genel kurul kararıyla tespit edilen amacına uygun başka bir dernek veya kuruluşa devredilir.

Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

 

Hüküm Eksikliği

Madde 21  Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.