Türkiye’de yaklaşık 1970’li yıllardan itibaren gerek ilahiyat fakültelerinin bünyesinde gerekse fen-edebiyat fakültelerinde din felsefesi programları veya din felsefesi anabilim dalları bulunmaktadır. Bununla birlikte, felsefî ve entellektüel faaliyetlerin yoğun olarak yürütülmesi beklenen üniversitelerde din felsefesi ile ilgili faaliyet, tartışma ve teorilerin hakettiği ölçüde etkin olmadığı görülmektedir. Özellikle Avrupa ve Amerika’daki üniversitelerde din felsefesi sahasındaki çalışmaların akademik ve felsefî çevrelerde ve tartışmalardaki etkinliği dikkate alınırsa bu durum daha bariz şekilde görülür.

Din felsefesi sahasındaki müzakere konularının akademik bir boyutu olduğu kadar, herkesi ilgilendiren popüler bir boyutu da vardır. Günümüz dünyasında, dini çeşitlilik olgusundan, evrenin başlangıcına dair bilimsel verilerin nasıl yorumlanacağı sorusuna kadar din felsefesi alanına giren pek çok tartışma konusu toplumun hemen çoğunluğunu bir şekilde ilgilendiren, ya da toplumun çoğunluğunun duymazdan gelemeyeceği konulardır. Ülkemizde, din felsefesi sahasındaki tartışmaların yaygın toplumsal tartışmalarda da etkin ve yol gösterici olduğunu söylemek güçtür.

Sözkonusu akademik-profesyonel düzeydeki eksiklikler ve toplumsal düzeydeki ihtiyaçlar dikkate alınarak, Din Felsefesi Derneği, din felsefesi ile ilgili araştırmaların nitelik olarak gelişmesi, sadece ilahiyat fakülteleri bünyesinde değil tüm akademik entellektüel camiada daha saygın ve etkili bir yere erişmesi ve daha popüler tartışmalara ışık tutarak toplumsal düzeyde de etkin hale gelmesi için, sivil bir girişim olarak Mayıs 2007’de İstanbul’da kurulmuştur.

Derneğin bünyesinde gerçekleştirilmesi düşünülen hedefler arasında, din felsefesi ile ilgili akademik ve popüler seviyede çalışmalar planlamak, gerçekleştirmek ve yapılan çalışmalara destek sağlamak, bu çalışmaların geliştirilmesini ve yayılmasını temin etmek, din felsefesi alanında ve ilgili din bilimlerinde işbirliğiyle yapılan çalışmaların sonuçlarını, kitap, dergi, web sitesi ve benzeri yayınlar yoluyla duyurmak; din felsefesi sahasında çalışanlar arasında eşgüdüm ve yardımlaşmayı kolaylaştıracak ortamı oluşturmak, kaynak temin etmek ve bilgi merkezi kurmak; din felsefesi ile ilgili konularda konferans, seminer, atölye çalışması ve benzer türde ulusal ve uluslar arası toplantılar düzenlemek ve bu tür çalışmalara katılmak yer almaktadır.

Bu amaçlar çerçevesinde, Din Felsefesi Derneği, hem din felsefesindeki inceleme alanları ile doğrudan ilgilenenlerin, hem de diğer felsefe disiplinleri ve din incelemeleri başlığı altında toplanabilecek olan, dinler tarihi, din psikolojisi, din sosyolojisi vb. disiplinlerle alakadar olanların ilgi alanına girecek etkinlikler yapacaktır. Resmen din felsefesi ile ilgili bir kurum mensubu olsun ya da olmasın, din felsefesinin ele aldığı problemlerle ilgilenen ve saha ile ilgili çalışmalar yapan herkesin katılıp katkıda bulunabileceği bir diyalog zemini meydana getirecektir.

Zikredilen akademik-profesyonel amaçların gerçekleştirilmesi ve din felsefesinin hem akademik hem de popüler düzeyde teşviki, amatör bir ruhla ve gönüllülük esası ile gayret gösterecek kişilerin eseri olacaktır. Din felsefesi ile ilgili faaliyetlerin organizasyonu ve bu saha ile ilgilenenlere hizmet hususunda Din Felsefesi Derneği’nin faaliyetlerine sizlerin de katılabileceğini umuyoruz.

Din Felsefesi Derneği